Hitotu, Ooinaru yuki-wo yasinau-koto

 

Hitotu, Reigi-wo taisetu-ni suru-koto

 

Hitotu, Haji-wo siru-koto

 

Hitotu, Doryoku-no seisin-wo yasinau-koto

 

Hitotu, Seijitu-wo mune-to suru-koto

DOJO – KUN (INSTRUCTION IN DOJO)

          1, To gain great courage.          1, To be polite.          1, To be ashamed of your self.           1, To make efforts.          1, To be honest.