THE GENSEIRYU KARATE DO INTERNATIONAL FEDERATION (G.K.I.F.)
LIST OF KATAS IS AS FOLLOWS:

KIHON:

Kihon Gyogi Shiho tsuki
Kihon Gyogi Shiho tsuki Keri
Kihon Gyogi Shiho tsuki (Kokutso dachi)
Kihon Gyogi Shiho tsuki Keri (Kokutso dachi)
Kihon Gyogi Shiho Nuki
Kihon Gyogi Happo Nuki

BASIC KATA:

Taikyoko
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan

GENSEIRYU KATA:

Naihanchi
Wankan
Shukumine No Bassai Dai
Shukumine No Bassai Sho
Sansai
Rohai
Koshokun Dai
Koshokun Sho
Chinto

WEAPONS KATA:

Bojutso Kihon Kata
Nunchaku Kihon Kata